Welcome

ການລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ແນະນຳອາຊີບ

ໃຫ້ແກ່ ຄູ-ອາຈານ, ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ, ນັກຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມ ຕອນຕົ້ນ ປີທີ 4 (ມ4) ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ປີທີ 7 (7) ທີ່ຮຽນຈົບໃນສົກຮຽນທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ກຳລັງຮຽນ ໃນສົກ 2014-2015 ໃນ 4 ເມືອງເປົ້າໝາຍ ຂອງທຸກໆແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ເພື່ອເປັນການເລັ່ງໃສ່ ພັດທະນາອາຊີບ ໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ, ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ, ທຸກຍາກ ແລະ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຄົນ ດັ່ງກ່າວ ຫັນມາຮຽນວິຊາຊີບໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ.

ການລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາຊີບ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ແບ່ງທີມງານອອກເປັນ 17 ທີມ ລົງເຄື່ອນໄຫວ ໃນ 17 ແຂວງທົ່ວປະເທດ, ແຂວງລະ 4 ເມືອງ (ສະເພາະແຕ່ເມືອງທຸກຍາກ) ລະຫວ່າງວັນທີ 08-30 ກັນຍາ 2014 ໂດຍພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນ ຈາກໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ (ADB Grant No. 0211-Lao (SF)), ການໂຄສະນາດັ່ງກ່າວແມ່ນໂຄງການໜຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ແລະ ມີຫຼາຍກິດຈະກຳ ເຊິ່ງນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ເຝິກອົບຮົມວິຊາຊີບ 2006-2020, ພ້ອມກັບນອນຢູ່ໃນແຜນ ແມ່ບົດອາຊີວະສຶກສາ 2008-2015 ແລະ ນອນຢູ່ໃນຍຸດທະສາດ ການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາ ແຫ່ງຊາດ. ກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຮັບທິດຊີ້ນຳ ແລະ ມີແຜນການໃນການສ້າງນັກວິຊາການ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະການປະຕິຮູບ ລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ (ສາຍອາຊີວະສຶກສາ) ໄລຍະທີ 2 ໂດຍປະຕິບັດຕາມ 7 ວິທີການແກ້ໄຂ ຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງຂັ້ນເທິງ ຄື: ຕ້ອງພັດທະນາຫຼັກສູດ ສື່ການຮຽນ-ການສອນຄືນໃໝ່, ການພັດທະນາຄູ ແລະ ປ່ຽນແປງການສິດສອນ, ປັບປຸງ ແລະ ປ່ຽນແປງການຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ, ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ການປັບປຸງວຽກງານງົບປະມານ-ການເງິນ, ການສົ່ງເສີມການສຶກສາໃຫ້ເປັນຂອງປວງຊົນ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບສາກົນ.

ເລີ່ມແຕ່ປີ 2008-2013 ສະຖານອາຊີວະສຶກສາພາກລັດ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂື້ນ ຕາມທ່າແຮງການຂະຫຍາຍ ຕົວທາງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໄປໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຊິງໃນປະຈຸບັນມີ 23 ແຫ່ງ ປະກອບມີ ສະຖາບັນ 2 ແຫ່ງ, ວິທະຍາໄລ ອາຊີວະສຶກສາ 6 ແຫ່ງ, ໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາ 6 ແຫ່ງ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ 9 ແຫ່ງ. ປັດຈຸບັນນີ້, ກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ມີໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ (STVET Project) ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ໂອກາດແກ່ກຸ່ມນັກຮຽນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ທຸກຍາກ ແລະ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແນໃສ່ ນັກຮຽນຍິງ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃນສາຂາອາຊີບທີ່ຕະຫຼາດແຮງງານ ຕ້ອງການຫຼາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການກໍ່ສ້າງອາຄານ (ຊ່າງກໍ່ສ້າງ, ຊ່າງເບຕົງ, ຊ່າງນ້ຳປະປາ, ຊ່າງໄມ້ໂຄງສ້າງ ແລະ ຊ່າງໄຟຟ້າໃນອາຄານ); ການບູລະນະສ້ອມແປງ (ຊ່າງສ້ອມແປງລົດຈັກ, ຊ່າງສ້ອມແປງລົດຍົນ, ຊ່າງສ້ອມແປງກົນ ຈັກກະສິກຳ ແລະ ຊ່າງຈອດ); ການຜະລິດເຟີນິເຈີ (ຊ່າງເຟີນິເຈີເຄື່ອງເຮືອນ, ຊ່າງສີເຟີນິເຈີ ແລະ ຊ່າງເຟີນິເຈີ ເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ) ແລະ ທຸລະກິດຂັ້ນພື້ນຖານ (ການບັນຊີຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ເລຂານຸການ). ສໍາລັບເງື່ອນໄຂຜູ້ທີ່ຕ້ອງການ ເຂົ້າຮຽນ 1 ໃນສາຂາອາຊີບດັ່ງກ່າວນີ້ໃນລະດັບວິຊາຊີບຊໍານານງານ (9+3) ຫຼື ຊ່າງເຕັກນິກ (12+2) ຖ້າເປັນນັນຮຽນ ຕ້ອງມີອາຍຸຢ່າງໜ້ອຍ 16 ປີ. ສ່ວນຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເຝິກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ (1 ອາທິດ ຫາ 6 ເດືອນ) ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຮຽນ ຊັ້ນປະຖົມ ຫຼື ມີປະສົບການວຽກງານມາແລ້ວ.

ສະເພາະທຶນການສຶກສາ ສຳລັບນັກຮຽນຍິງ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າລວມທັງໝົດມີ 4,800 ທຶນ, ໃນນີ້ ການສະໜອງທຶນ ແມ່ນໄດ້ແບ່ງສັດສ່ວນ 25 ເປີເຊັນ ສຳລັບນັກຮຽນຍິງ, 20 ເປີເຊັນ ສຳລັບນັກຮຽນທີ່ມາຈາກກຸ່ມຊົນເຜົ່າ. ນອກຈາກນີ້, ນັກສຶກສາຍິງຈະໄດ້ຮັບການຄ້ຳປະກັນເຂົ້າເຮັດວຽກ ໂດຍໂຄງການຈະຈ່າຍ 30 ເປີເຊັນ ຂອງເງິນເດືອນ ໃຫ້ນາຍຈ້າງບ່ອນເຮັດວຽກ ໃນ 6 ເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ, ພ້ອມກັນນີ້ ໂຄງການຍັງໄດ້ສ້າງຫໍພັກ ເພື່ອຮັບຮອງນັກສຶກສາຍິງ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ຈຳນວນ 2,200 ຕຽງ ໃນສະຖານອາຊີວະສຶກສາພາກລັດ ແລະ ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ, ໃນນີ້ 50 ເປີເຊັນ ຂອງບ່ອນນອນ ແມ່ນກຳນົດເປັນບູລິມະສິດໃຫ່ແກ່ນັກຮຽນຍິງ. ຖ້າຫາກນັກຮຽນ ຜູ້ໃດທີ່ຖືກຄັດເລືອກຮັບທຶນ ຈະໄດ້ຮັບເບ້ຍລ້ຽງ, ເງິນອຸດໜູນວິຊາສະເພາະ ແລະ ຄ່າຮຽນ, ໃນນີ້ ຂະແໜງກໍ່ສ້າງ ຈະໄດ້ຮັບເບ້ຍລ້ຽງ 4 ແສນກີບຕໍ່ເດືອນ, ຂະແໜງກົນຈັກ ຈະໄດ້ຮັບ 3,5 ແສນກີບ ຕໍ່ເດືອນ,  ຂະແໜງເຟີນິເຈີ ໄດ້ຮັບ 3,75 ແສນກີບ ຕໍ່ເດືອນແລະ ຂະແໜງພື້ນຖານທຸລະກິດ ໄດ້ຮັບ 3,5 ແສນກີບ ຕໍ່ເດືອນ ໂດຍສາມາດໄປເຝິກອົບຮົມ ຫຼື ເຂົ້າຮຽນໄດ້ ທີ່ສະຖານອາຊີວະ 9 ແຫ່ງ ປະກອບມີ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ປາກປ່າສັກ, ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ, ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຈຳປາສັກ, ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ ລາວ-ເຢຍລະມັນ, ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ ກະສິກຳ ດົງຄຳຊ້າງ, ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ວິທະຍາໄລ ວຽງຈັນພັດທະນາອາຊີບ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ແລະ ວິທະຍາໄລ ໄຊສົມບັດ ເທັກໂນໂລຢີ.

Additional information