Welcome

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VII

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VII ໃນວັນທີ 23 ທັນວາ 2013 ພາຍໃຕ້ ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ. ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ຮອງປະທານ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍມີບັນດາ ອະນຸກຳມະການກົດໝາຍ, ພ້ອມດ້ວຍ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຈາກເຂດລືອກຕັ້ງຕ່າງ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 107 ທ່ານ. ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ ໂດຍແມ່ນທ່ານ ດຣ. ພັນຄຳ ວິພາວັນ ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ

ໄດ້ສະເໜີຕໍ່ ກອງປະຊຸມສະພາ ກ່ຽວກັບ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາຊີວະສຶກສາ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ XIII ພາກ ແລະ 107 ມາດຕາ ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ ສະບັບນີ້ ໄດ້ກຳນົດຫລັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານ ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສີມືແຮງງານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມີປະສິດທິພາບ, ແນໃສ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາກຳລັງແຮງງານລາວ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຄວາມສຳນານງານ, ມີທັກສະສີມືແຮງງານ, ມີວິຊາຊີບ, ມີວິໄນການອອກແຮງງານ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຕະຫລາດແຮງງານ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ, ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໃນອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງຍົກໃຫ້ເຫັນເຫດຜົນ ໃນການສ້າງກົດໝາຍ ແມ່ນເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ອາຊີວະສຶກສາເຫັນວ່າ ຍັງເປັນອັນລວມຢູ່, ບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ບໍ່ຮັດກຸມ ແລະ ມີຫລາຍດ້ານບໍ່ສອດຄ່ອງ ກັບຍຸດທະສາດແຫ່ງການພັດທະນາ ແລະ ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ຂອງປະເທດ ກໍຄືຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ອັນເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບມີຄຸນນະພາບຕ່ຳ, ການສະໜອງການສຶກສາວິຊາຊີບ ຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນປະຈຸບັນ, ການສ້າງກຳລັງແຮງງານ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ ມີລັກສະນະເຫລືອບໍ່ພໍ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທົ່ວປວງຊົນ ກໍຍັງບໍ່ເຂັ້ມແຂງ.
ພາຍຫລັງທີ່ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສະເໜີໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນ, ຈຳເປັນໃນການສ້າງຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ, ປະທານກອງປະຊຸມ ກໍໄດ້ມີຄຳເຫັນເຈາະຈີ້ມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳໃນການປະກອບຄຳເຫັນ, ຈາກນັ້ນບັນດາສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈາກເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆກໍໄດ້ສຸມປະກອບຄຳເຫັນເຂົ້າໃສ່ ຮ່າງກົດໝາຍບາງພາກ, ໝວດ ແລະ ບາງມາດຕາເປັນຕົ້ນ: ພາກທີ VI ພັນທະຕໍ່ອາຊີວະສຶກສາ, ໃນມາດຕາ 74 ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງລາວ ແລະ ສັງຄົມ, ມາດຕາ 77: ພັນທະຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ພາກທີ X: ໃນມາດຕາ 91, 93 ທີ່ໄດ້ກຳນົດພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ໂຄງປະກອບ, ພາກທີ XI: ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາ, ໃນມາດຕາ 94, 98 ການ ແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາ ສີມືແຮງງານ ລະຫວ່າງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ  ອື່ນໆ. ໃນການປະກອບຄຳເຫັນ ຂອງບັນດາສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດ ລ້ວນແຕ່ມີເຫດມີຜົນ, ກົງໄປກົງມາເພື່ອແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນ, ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງກົດໝາຍ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຂອງປະເທດເຮົາ ແລະ ສາມາດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ.

ຫຼັງຈາກປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວແລ້ວ ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ມີມະຕິຮັບຮອງເອົາ ກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ໂດຍມີ 103 ຫາງສຽງ ເຫັນດີ, 03 ຫາງສຽງ ບໍ່ເຫັນດີ ແລະ ອີກ 01 ຫາງສຽງ ແມ່ນບໍ່ອອກສຽງ.

ກົດໝາຍອາຊິວະ ສຳຄັນຕໍ່ການປະຕິຮູບວຽກງານອາຊີວະສຶກສາຂອງລາວ

ຄັດຈາກໜັງສືພິມສຶກສາ-ກິລາ ສະບັບວັນທີ 9 ມັງກອນ 2014

 

Additional information